• සීමාසහිත ටියැන්ජින් වොඩන් වෙයාර් ප්‍රතිරෝධක ද්‍රව්‍ය සමාගම.
  • jeff@tjwodon.com
  • 0086 22 86897973
//cdncn.goodao.net/wodonplate/bf4cce621.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/1f12de632.jpg
//cdncn.goodao.net/wodonplate/a19d8a121.jpg
  • WD1000/WD1100 Wear Plates

    WD1000 / WD1100 පළඳින්න

    WD1000 / WD1100 ශ්‍රේණියේ උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධක ක්‍රෝමියම් කාබයිඩ් ආවරණයක් WD1000 / WD1100 යනු ක්‍රෝමියම් කාබයිඩ් සංයුක්ත ආවරණ විලයනය මෘදු වානේ ආධාරක තහඩුවකට බැඳී ඇත. තැන්පතුව සාක්ෂාත් කර ගෙන ඇත්තේ ෆ්ලක්ස් කෝර්ඩ් චාප වෙල්ඩින් මගිනි. WD1000 / WD1100 ඇඳුම් තහඩුව ඉහළ උල්ෙල්ඛ හා අඩු සිට මධ්‍යම බලපෑම දක්වා යෙදීම සඳහා සුදුසු වේ. ● WD1000 / WD1100 ශ්‍රේණිය: ෆ්ලක්ස් කෝර්ඩ් චාප වෙල්ඩින් මඟින් නිපදවන පොදු ක්‍රෝමියම් කාබයිඩ් ඇඳුම් තහඩු; ඉහළ උල්ෙල්ඛ හා අඩු සිට මධ්‍යම දක්වා වූ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ ...